دوره مهارت های ارتباط موثر در کوچینگ

قیمت :3,800,000 ریال

ابزاری جهت حل مسئله به روش کوچینگ

ادامه

دوره آراستگی محیط کار

قیمت :1,700,000 ریال

ادامه