رفتار سازمانی ویژه مدیران سازمان ها

قیمت : 1,600,000 ریال

هدف از برگزاری 

با اجرای این دوره می توان فرهنگ رفتاری در سازمان را با توجه به ابعاد روانشناسی و تئوری های مدیریتی با فرهنگ رفتاری در خانواده متمایز ساخت و به اهمیت تفاوت رفتاری در محیط های متخلف دست یافت.

سرفصل مطالب

  • تعریف رفتار سازمانی و اهمیت آن
  • مبانی رفتار فردی
  • سیکل رفتار و عوامل مؤثر بر آن
  • الگوهای ارتباطات سازمانی و مهارت‌های ارتباطی
  • شایستگی‌های کلیدی افراد در سازمان و کاربرد آن
  • ارزیابی عملکرد در راستای مدیریت رفتار کارکنان
  • فرهنگ‌سازمانی و مدل‌های مرتبط با آن
مخاطبین دوره
  • مدیران ارشد سازمان ها