آشنایی با نظام جانشین پروری و تعیین مسیر توسعه شغلی نیروی انسانی

قیمت : 1,500,000 ریال

هدف از برگزاری

آشنایی با نظام جانشین‌سازی و توانمندسازی نیروی انسانی مبتنی بر شناسایی پست‌های حساس سازمان، تعیین مسیر توسعه شغلی کارکنان و برنامه ریزی جهت تعیین جانشین های هر پست و اقدام به توسعه و پرورش آن‌ها (توانمندسازی) به‌صورت سیستماتیک، منظم و مستمر

سرفصل دوره

  • تعریف سیستم، ضرورت به‌کارگیری
  • اهداف کلی نظام جانشین پروری
  • جانشین پروری و استراتژی‌های منابع انسانی
  • دسته‌بندی مشاغل و تعیین اولویت‌های جانشین پروری
  • تعیین مسیر توسعه شغلی برای مشاغل حساس
  • تعیین الگوهای شایستگی در واحدهای مختلف
  • حوزه‌های مورد بررسی در نظام جانشین پروری بر اساس مدل سه‌بعدی میلز
  • مدیریت نظام جانشین پروری