کارگزاری پارک علم و فناوری یزد

به دنبال سیاستهای پارک علم و فناوری یزد در راستای انتخاب کارگزار های تخصصی جهت ارائه خدمات تخصصی به شرکت های تابعه، پیگیری شرکت آرمان گستر یزد به عنوان کارگزار رسمی در پارک علم و فناوری یزد به عنوان کارگزار رسمی در موضوعات ذیل ادامه دارد:
1. ارزیابی و عارضه یابی شرکت فن آور و دانش بنیان با استفاده از مدل تکچی
2. برگزاری دوره های آموزشی تخصصی منابع انسانی
3. مشاوره های تخصصی در حوزه برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی