برگزاری دوره ی مدیریت بازخورد

دوره ی مدیریت بازخورد به مدت 5 ساعت در راستای توسعه رهبری سازمان، بنا به درخواست مجموعه صنایع دریایی شهید مقدم برگزار گردید.
گفتنی است مهارت بازخورد دادن می تواند برای مدیران و ایجاد رضایت پرسنل و سرنوشت سازمان کلیدی و مهم باشد.