برگزاری دوره ی مدیریت عملکرد

دوره ی مدیریت عملکرد بنا به درخواست مدیریت محترم صنایع دریایی شهید مقدم ویژه مدیران و سرپرستان آن سازمان به مدت 16 ساعت برگزار شد.
امروزه نقش منابع انسانی با تغییرات زیادی مواجهه شده است. منابع انسانی تلاش می کند تا مدیریت عملکرد کارکنان را بهبود بخشیده و به آن ها انگیزه دهد تا در فرآیند های برنامه ریزی و تصمیم گیری سازمان مشارکت داشته باشند. در واقع تمام فعالیت های واحد منابع انسانی در راستای توسعه عملکرد مدیران و انگیزش کارکنان پیش می رود.