دوره ویژه مدیران پارک های علم و فناوری

کارگاه آموزشی الگوهای مناسب برای مدیریت پارک های علم و فناوری با حضور مهدی کشمیری، سرپرست دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور فناوری، مصطفی کریمیان اقبال، داریوش پورسراجیان، رئیس پارک علم و فناوری یزد و جمعی از مدیران پارک های علم و فناوری کشور، 30 و 31 خرداد 97 در محل دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران با مدیریت اجرایی این شرکت برگزار گردید.