پروژه توسعه منابع انسانی شرکت داروسازی ثامن

با توجه به سیاست‌گذاری مدیریت محترم عامل شرکت داروسازی ثامن مبنی بر نهادینه نمودن مسیر توسعه و تعالی در حوزه مدیریت منابع انسانی آن شرکت، پس از بررسی‌ها و جلسات پیاپی، بحث بهبود و توسعه حوزه مدیریت منابع انسانی با نظارت عالیه معاونت محترم اداری و منابع انسانی این شرکت به مهندسین مشاور شرکت آرمان گستر واگذار گردید.

این پروژه در چند فاز و باهدف اجرایی نمودن ابزارهای توسعه‌ای در حوزه منابع انسانی آغاز شده است