اتمام فاز اول پروژه ذوب روی بافق

پروژه توسعه و تعالی ساختار حوزه منابع انسانی شرکت ذوب روی بافق در فاز اولیه بعد از گذشت 5 ماه به پایان رسید. فاز بعدی پروژه مذکور بعد از اعلام کارفرما آغاز خواهد گردید.