مشاوره کلینیکی به شرکت پویش داده نوین

مشاوره کلینیکی در خصوص مباحث سرمایه های انسانی در چندین جلسه با مدیرعامل محترم شرکت پویش داده نوین با حضور تیم مشاور شرکت آرمان گستر انجام پذیرفته است.