برگزاری تور یک روزه فناوری تهران ، مورخ 98/04/04 با حضور جمعی ازصنعتگران و مدیران استان یزد