اتمام پروژه اعتماد کالا

پروژه اجرایی برنامه ریزی استراتژی از طریق مشاوره آموزشی  در شرکت اعتماد کالا سپهر ایرانیان نهادیه گردید. پروژه مذکور از بهمن ماه سال 1394 با تشکیل تیم تحقیقاتی در شرکت اعتماد کالا به صورت مشاوره کلینیکی انجام شد و مراحل ذیل با همکاری شرکت مذکور جاری گردید.

  • مرحله اول: سازماندهی تیم برنامه‌ریزی استراتژیک و برگزاری جلسه توجیهی
  • مرحله دوم: تدوین بیانیه مأموریت، چشم‌انداز و ارزش‌های سازمانی
  • مرحله سوم: تحلیل محیط بیرونی:
  • مرحله چهارم: تحلیل محیط درونی:
  • مرحله پنجم: شناسایی نیازها و انتظارات ذینفعان
  • مرحله ششم: تعیین جهت‌گیری کلان استراتژیک سازمان و تدوین استراتژی‌ها
  • مرحله هفتم: هدف‌گذاری بر اساس استراتژی‌ها
  • مرحله هشتم (نهایی): تعیین پروژه¬های بهبود لازم¬الاجرا در راستای تحقق اهداف تعیین شده و اولویت¬بندی آنها
تعیین استراتژی های شرکت به همراه اهداف عملیاتی، معیار اندازه گیری اهداف و نحوه محاسبه آن و پروژه های بهبود و اقدامات اصلاحی شرکت از نتایج پروژه بوده است. متدلوژی برنامه ریزی استراتژیک شرکت اعتماد کالا در ذیل قابل مشاهده می باشد.